Wyprawka szkolna

Wszystko, co trzeba wiedzieć


W dniu 19 maja 2023 roku zostało przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025. Program ten w poprzednich latach nazywany był "Wyprawka szkolna", choć obecnie część osób tak nazywa program "Dobry start", w ramach którego przekazywane jest 300 zł dla każdego ucznia. To dwa niezależne programy. Serwis DotacjeCelowe.pl pozwala na zakup zarówno podręczników, ćwiczeń i pomocy edukacyjnych finansowanych w ramach dotacji, jak i właśnie w ramach "wyprawki" dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czego dotyczy program Wyprawka szkolna

Program obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego i kształcenia zawodowego.

Kto jest objęty programem

Na dofinansowanie mogą liczyć uczniowie:

Przy czym program dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych latach szkolnych ograniczone jest do wybranych klas i szkół (szczegóły w rozporządzeniu).

Jaka jest wysokość dofinansowania

Nie ma limitu kwoty, którą można wydać na podręczniki czy materiały edukacyjne, ale zwrot następuje tylko do ściśle określonych kwot.

Wysokość dofinansowania w ramach programu "Wyprawka szkolna" przyjęta przez Radę Ministrów na lata 2023 - 2025 (rok szkolny 2023/24, 2024/25, 2025/26)

Grupa uczniów Dofinansowanie
dla uczniów:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających do:
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
do 225 zł
dla uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
uczęszczających do:
- branżowej szkoły I stopnia lub II stopnia
do 390 zł
dla uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
uczęszczających do:
- liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych,
- w roku szkolnym 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,
- w roku szkolnym 2024/2025 do klas I–III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,
- w roku szkolnym 2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas V i VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,
do 445 zł

Kto i jak może złożyć wniosek o dofinansowanie

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek kieruje się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym, który następnie przekazywany jest do organu prowadzącego szkołę.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jak przekazywane jest dofinansowanie

By uzyskać kosztów zakupu w ramach programu wyprawka szkolna, należy przedłożyć potwierdzenie, np. paragon, rachunek lub fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

W serwisie DotacjeCelowe.pl przy zamawianiu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu Wyprawka szkolna można podać dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura, a także wybrać sposób płatności (za pobraniem przy odbiorze lub przelewem). Zamówienie dostarczane jest na adres szkoły, przy czym przesyłka dla każdego ucznia spakowana jest osobno, by było ją łatwo rozdzielić między właściwe osoby.

Dokumenty prawne

[plik PDF] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

(ARCHIWALNE) [plik PDF] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022


<< Poprzednia strona: Dotacja celowa - przepisy Następna strona: Dotacja celowa MEN a Wyprawka szkolna >>


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.