Wykorzystujemy cookies do obsługi serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystanie

Wyprawka szkolna

Wszystko, co trzeba wiedzieć


W dniu 17 września 2018 roku zostało wydane rozporządzenie dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, w szczególności dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego w ramach programu Wyprawka szkolna. System DotCel działający w ramach serwisu DotacjeCelowe.pl pozwala na zakup zarówno podręczników, ćwiczeń i pomocy edukacyjnych finansowanych w ramach dotacji, jak i właśnie w ramach wyprawki.

Czego dotyczy program Wyprawka szkolna

Program obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. Przy czym podręcznik musi być dopuszczony do użytku szklonego.

Ponadto w wypadku niektórych grup uczniów możliwe jest również dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, a więc materiałów, które zastępują lub uzupełniają podręcznik, w tym kart pracy, książek pomocniczych, ćwiczeń, kolorowanek, rysowanek itp.

Kto jest objęty programem

Na dofinansowanie mogą liczyć uczniowie:

Przy czym program dofinansowania podręczników ograniczony jest do wybranych klas i szkół:

Z kolei materiały ćwiczeniowe mogą zostać sfinansowane dodatkowo dla uczniów:

Jaka jest wysokość dofinansowania

Nie ma limitu kwoty, którą można wydać na podręczniki czy materiały edukacyjne, ale zwrot następuje tylko do ściśle określonych kwot:

Grupa uczniów Zwrot
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do 175 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I i II branżowej szkoły I stopnia do 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego do 445 zł

Kto i jak może złożyć wniosek o dofinansowanie

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek kieruje się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019, który następnie przekazywany jest do organu prowadzącego szkołę .

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jak przekazywane jest dofinansowanie

By uzyskać kosztów zakupu w ramach programu wyprawka szkolna, należy przedłożyć potwierdzenie, np. paragon, rachunek lub fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

W systemie DotCel przy zamawianiu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu Wyprawka Szkolna można podać dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura, a także wybrać sposób płatności (za pobraniem przy odbiorze lub przelewem). Zamówienie dostarczane jest na adres szkoły, przy czym przesyłka dla każdego ucznia spakowana jest osobno, by było ją łatwo rozdzielić między właściwe osoby.

Dokumenty prawne

[plik PDF] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych


<< Poprzednia strona: Dotacja celowa - przepisy Następna strona: Dotacja celowa MEN a Wyprawka szkolna >>


Jak rozpocząć

System DotCel umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.