Regulamin serwisu DotacjeCelowe.pl i systemu obsługi dotacji celowych DotCel

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania i wykorzystania serwisu DotacjeCelowe.pl (zwanego dalej Serwisem) i systemu obsługi dotacji celowych DotCel (zwanego dalej Systemem). Korzystanie z Serwisu lub Systemu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Operatorem Serwisu i Systemu jest przedsiębiorstwo Dotacje Celowe Marcin Adamczyk z siedzibą w Warszawie, NIP 951-196-57-08, REGON 147292276 (zwane dalej Operatorem).

3. Serwis i System przeznaczone są wyłącznie dla pracowników podmiotów korzystających z programu dotacji celowych dla uczniów niepełnosprawnych realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w szczególności dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół biorących udział w programie (zwanych dalej Użytkownikami lub jednostkowo Użytkownikiem). Serwis i System nie są przeznaczone dla konsumentów (osób fizycznych zawierających umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).

4. Serwis i System dostępne są bezpłatnie, przy czym dostęp do Systemu możliwy jest dopiero po dokonaniu rejestracji (patrz paragraf REJESTRACJA W SYSTEMIE).

5. Serwis i System dostępne są poprzez sieć Internet pod adresem www.dotacjecelowe.pl. Korzystanie z nich wymaga urządzenia (np. komputera lub tabletu) z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową potrafiącą wyświetlać serwisy zbudowane na platformie .Net (wszystkie popularne przeglądarki działające na komputerach).

6. Serwis i System co do zasady działają non-stop z wyłączeniem uzasadnionych przerw technicznych. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia działania Serwisu i Systemu, przy czym takie działanie nie wpływa negatywnie na obsługę zamówień już przyjętych do realizacji.

7. Pracownicy Operatora zajmują się obsługą Serwisu i Systemu oraz kontaktem z Użytkownikami w dni powszednie w godz. 9:30 – 16:30. Aktualne dane kontaktowe dostępne są w Serwisie w sekcji Kontakt.

8. Autorskie treści i funkcje Serwisu i Systemu podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez pisemnej zgody Operatora.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2021 roku i jest dostępny w serwisie DotacjeCelowe.pl. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w serwisie w uzasadnionych prawem sytuacjach.

10. Regulamin ma w szczególności chronić prawa Użytkowników i określać obowiązki Operatora, a ewentualne wątpliwości rozstrzygane są na korzyść Użytkowników. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

11. Powiązanym z regulaminem dokumentem jest Polityka ochrony danych osobowych.


§ 2. INFORMACJE W SERWISIE i SYSTEMIE

1. Operator dokłada wszelkich starań, by dostępne w Serwisie i Systemie informacje oraz wzory dokumentów były aktualne i prawidłowe. W wypadku znalezienia ewentualnych nieścisłości prosimy o kontakt. Aktualne dane kontaktowe dostępne są w Serwisie w sekcji Kontakt.

2. Wiążące z punktu widzenia prawa są informacje i wzory dokumentów zawarte w ustawach oraz aktach wykonawczych wydawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


§ 3. FUNCJONALNOŚĆ SERWISU i SYSTEMU

1. Operator dokłada wszelkich starań, by działanie Serwisy i Systemu były prawidłowe. W wypadku znalezienia ewentualnych nieścisłości prosimy o kontakt. Aktualne dane kontaktowe dostępne są w Serwisie w sekcji Kontakt.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, rozbudowy lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu i Systemu, przy czym ewentualne zmiany nie wpływają negatywnie na obsługę zamówień już przyjętych do realizacji.


§ 4. NEWSLETTER I PREZENTACJE DLA SZKÓŁ

1. Użytkownicy Serwisu mogą zamówić (poprzez dedykowany moduł w Serwisie) bezpłatny newsletter z aktualnościami dot. programu dotacji celowych oraz Serwisu i Systemu. W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania newslettera - po otrzymaniu stosownej informacji usuniemy adres email z bazy newslettera.

2. Użytkownicy Serwisu mogą zamówić (poprzez dedykowany moduł w Serwisie) bezpłatną prezentację oferty Operatora i możliwości Systemu w swojej szkole lub innej placówce biorącej udział w programie dotacji celowych. Prezentacje przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów biorących udział w programie dotacji celowych. Termin, czas i zakres prezentacji są uzgadniane między stronami. Prezentacja nie obliguje podmiotu ani jego pracowników do korzystania z Serwisu ani Systemu. Standardowo dla jednego podmiotu prowadzona jest jedna prezentacja. W uzasadnionych przypadkach Operator może odmówić organizacji prezentacji lub zaproponować zmianę jej terminu.


§ 5. REJESTRACJA I KONTO W SYSTEMIE

1. Rejestracja w Systemie wymaga podania danych szkoły (lub innego uprawnionego podmiotu) oraz danych nauczyciela (lub innej uprawnionej osoby), która jest pracownikiem danej szkoły/podmiotu. Do rejestracji niezbędny jest aktywny adres email.

2. Rejestracja dokonywana jest po weryfikacji poprawności i prawdziwości podanych danych, w szczególności weryfikowane jest, czy dana osoba jest pracownikiem danego podmiotu i w jego imieniu może składać zamówienia objęte programem dotacji celowych. Operator może odmówić rejestracji w Systemie, gdy wynik weryfikacji będzie negatywny.

3. Operator może zablokować lub usunąć utworzne konto, jeśli wykorzystywane jest niezgodnie z niniejszym Regulaminem, użytkownik stracił prawo do reprezentowania danego podmiotu lub użytkownik wykorzystuje System bez zamiaru złożenia zamówienia.

4. Serwis oferuje użytkownikom dwa bezpłatne typy kont - konto Nauczyciela (ograniczona funkcjonalność) i konto Koordynatora Szkoły (pełna funcjonalność). Do pełnej obsługi serwisu, w tym składania zamówień, niezbędne jest przynajmniej jedno konto Koordynatora Szkoły.


§ 6. ZAKUP TOWARÓW POPRZEZ SYSTEM

1. System umożliwia zakup towarów ze środków przyznanych w ramach programu dotacji celowych lub wyprawki szkolnej. Standardowo Operator obsługuje wyłącznie zamówienia dla szkół, kórych łączna kwota zamówień w danym roku wynosi przynajmniej 1000 zł brutto. Po ozgodnieniu między Stronami, Operator może zrealizować zamówienia poniżej tej kwoty.

2. Użytkownicy we własnym zakresie podają, jakimi kwotami dotacji i wyprawki dysponują dla poszczególnych uczniów. Sprawdzenie poprawności kwot leży po stronie Użytkowników.

3. Informacje podane w Systemie przez Operatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Ceny towarów w Systemie podane są w złotych polskich i zawierają wszelkie należne cła oraz podatki. Po uzgodnieniu z Użytkownikiem, ceny mogą zostać dostosowane do danego zamówienia. Operator zastrzega sobie prawo aktualizacji cen w Systemie, przy czym ceny po przyjęciu zamówienia do realizacji przez Operatora pozostają wiążące.

5. Płatność odbywa się przelewem na podane na fakturze konto bankowe Operatora. Standardowy termin płatności wynosi 21 dni.

6. Dostawa realizowana jest wyłącznie na adres szkoły lub innego podmiotu biorącego udział w programie dotacji lub wyprawki. Dostawa realizowana jest bezpłatnie dla zamówień o wartości powyżej 300 zł brutto. Do zamówień o niższej wartości doliczana jest opłata w wysokości 20 zł brutto, przy czym opłata nie jest naliczana, jak kilka zamówień o mniejszej wartości można zgrupować, by łączna suma przekroczyła 300 zł.

7. Standardowy czas realizacji zamówienia od jego przyjęcia do terminu dostawy wynosi 21 dni. Strony mogą uzgodnić inny czas realizacji.

8. Po zatwierdzeniu zamówienia w Systemie przez Użytkownika trafia ono do weryfikacji. W przypadku niemożności przyjęcia zamówienia do realizacji, w szczególności w wypadku ewentualnych błędów w zamówieniu, Operator zwróci zamówienie do Użytkownika do poprawy. Natomiast zatwierdzenie przez Użytkownika zamówienia, które zostanie przyjęte do realizacji, oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Operatorem i podmiotem reprezentowanym przez Użytkownika i powoduje automatyczne wystawienie faktury. Użytkownik zostanie poinformowany bezpośrednio w systemie i emailem o przyjęciu albo nieprzyjęciu zamówienia do realizacji. Faktura zostanie przesłana emailem do Użytkownika.

9. Przyjętego do realizacji zamówienia nie można już samodzielnie zmienić w Systemie. Ewentualne zmiany wymagają kontaktu z pracownikami Operatora i będą wiązały się z wystawieniem korekty faktury.


§ 7. REKLAMACJE

1. Operator ma prawny obowiązek dostarczenia zakupionych towarów bez wad. Jeżeli jednak otrzymany przez Użytkownika towar jest wadliwy, Użytkownik może skorzystać z rękojmi i gwarancji (w wypadku produktów objętych gwarancją) w zakresie zdefiniowanym przepisami prawa.

2. Użytkownik może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w dogodny dla niego sposób. Aktualne dane kontaktowe dostępne są w Serwisie w sekcji Kontakt.


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.