Dotacja celowa MEN a Wyprawka szkolna

Porównanie obu źródeł finansowania podręczników i pomocy dla uczniów z niepełnosprawnością


Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych), to dwa niezależne sposoby finansowania. Dostępne są one dla uczniów z niepełnosprawnością, w szczególności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem (w tym zespołem Aspergera), niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), słabowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Dotacja celowa przyznawana jest z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wojewoda przekazuje środki do jednostek samorządu terytorialnego, które z kolei kierują je do prowadzonych przez nie szkół.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych definiuje wysokość podstawowych kwot dotacji oraz wskaźniki zwiększające kwoty dotacji dla uczniów z niepełnosprawnością. Co roku publikowane jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej aktualizujące wysokość kwot i wskaźników.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Rozdział 7: Wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (na dany rok szkolny)


Wyprawka szkolna to rządowy program pomocy uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek wraz kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składa się do dyrektora szkoły, który przekazuje następnie listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy do stosownego organu administracji samorządowej lub rządowej (w zależności od specyfiki szkoły). Co roku, publikowane jest rozporządzenie Rady Ministrów definiujące szczegóły programu, w tym wysokość pomocy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (na dany rok szkolny)


Serwis dotacjecelowe.pl i system DotCel obsługują zarówno finansowanie poprzez dotację celową, jak i wyprawkę szkolną.


<< Poprzednia strona: Wyprawka szkolna


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.